Odszkodowanie za szkody łowieckie: gdzie złożyć pismo ze zgłoszeniem szkody i jakie wymogi formalne powinno ono spełnić?

Osoby zajmujące się rolnictwem doskonale wiedzą jak duże szkody potrafi wyrządzić na uprawach dzika zwierzyna. W takich sytuacjach poszkodowany rolnik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że ma prawo do odszkodowania.

Gdzie złożyć pismo ze zgłoszeniem szkody i kto obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych?

Na te pytania odpowiadają wprost regulacje ustawy Prawo łowieckie. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego są obowiązani do wynagradzania szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny i to właśnie do nich rolnik powinien złożyć wniosek ze zgłoszeniem szkody.

Wymogi formalne wniosku

Bardzo istotne jest aby wniosek spełniał wszystkie ustawowe wymogi formalne:

– imię i nazwisko Poszkodowanego wraz z adresem zamieszkania

–  wskazanie miejsca wystąpienia szkody (nr działki, powierzchnia, obręb ewidencyjny)

– wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego

– datę stwierdzenia szkody

– przy szacowaniu ostatecznym termin planowanego zbioru

– w przypadku zgłoszenia do urzędu wojewódzkiego także wypis z rej. gruntów/ księga wieczysta bądź oświadczenie dot. podstawy zajmowania działki;

Szacowanie szkody składa się z oględzin lub/i szacowania ostatecznego. Co ważne, niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntu nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

Oględzin/ szacowania ostatecznego dokonuje się w terminie 7 dni od otrzymania wniosku. Dzierżawca  albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku, o planowanym terminie oględzin/szacowania ostatecznego. Niezwłocznie po zakończeniu oględzin dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół z szacowania.

Co w sytuacji gdy Poszkodowany rolnik nie zgadza się z ustaleniami protokołu i wysokością odszkodowania?

Poszkodowany rolnik ma prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu.

Ponadto właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Co istotne, odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu W celu rozpatrzenia odwołania nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe dokonuje odpowiednio oględzin lub szacowania ostatecznego.

W jakim terminie zostanie wypłacone odszkodowanie?

To najczęstsze pytanie jakie zadają sobie rolnicy.

Wypłata odszkodowania, następuje ze środków dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, nie później niż w terminie 30 dni od podpisania protokołu albo (w przypadku gdy jedna ze stron wniosła odwołanie od protokołu do nadleśniczego) od dnia doręczenia decyzji.

Mimo odwołania się od protokołu wysokość odszkodowania nie została zmieniona, a poszkodowany rolnik nie zgadza się z decyzją?

Zwykle bywa, ze poszkodowani nie zgadzają się z wysokością należnego im odszkodowania. Po wyczerpaniu trybu odwoławczego właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, mogą w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.  Na tym etapie warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.