Adopcja dziecka z Ukrainy przez Polaków – kilka słów o ukraińskiej procedurze adopcyjnej i ukraińskim prawie rodzinnym

Adopcja dziecka z Ukrainy przez Polaków – kilka słów o ukraińskiej procedurze adopcyjnej i ukraińskim prawie rodzinnym

Adopcja międzynarodowa: jak adoptować dziecko z Ukrainy?

Adopcja dzieci  jest dziś powszechną praktyką wśród małżeństw. Ukraińskie ustawodawstwo dopuszcza adopcję międzynarodową jedynie w przypadku niemożności adopcji dziecka przez obywatela Ukrainy.

Adopcja dziecka z Ukrainy przez cudzoziemców

Adopcja jest jedną z nieodłącznych elementów życia w społeczeństwie, świadczącą o humanitarności człowieka. Pewne wątpliwości może budzić fakt adopcji dzieci z Ukrainy przez cudzoziemców, co prawdę powiedziawszy jest dziś powszechną praktyką. Analiza przepisów prawa dotyczących międzynarodowej adopcji, pozwoli w pełni zrozumieć to zjawisko oraz problemy jakie mogą się pojawiać przy adopcji dziecka z Ukrainy.

Według informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy (dane za 2014 r.) na Ukrainie przebywa 90 722 dzieci – sierot oraz dzieci, których rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej.

Wśród nich tylko 9424 mogą być przysposobione przez osoby niebędące obywatelami Ukrainy.

Priorytetem prawa rodzinnego tak ukraińskiego, jak i polskiego jest prawo do wychowania dziecka w rodzinie. To właśnie rodzina zapewnia odpowiednie warunki do należytego kształtowania postaw społecznych wśród małoletnich.

Jedynie w przypadku niemożności adopcji dziecka przez obywatela Ukrainy, ukraińskie ustawodawstwo dopuszcza adopcję międzynarodową.

Ustawodawca Ukrainy ustanowił katalog warunków jakie trzeba spełnić by móc przysposobić dziecko z Ukrainy:

1) Obcokrajowcy mogą przysposobić dziecko, jeśli wyczerpali już możliwości adopcji w państwie z którego pochodzą
2) Pierwszeństwo przysposobienia dziecka – obywatela Ukrainy mają cudzoziemcy (pozostający w związku małżeńskim), rodzice dzieci, którzy są obywatelami państwa, które podpisało z Ukrainą umowę o pomocy prawnej;
3) Cudzoziemcy nie mogą przysposobić dziecka poniżej 1 roku życia;
4) Cudzoziemcy mogą przysposobić dziecko, jeśli znajduję się ono nie mniej niż 1 rok na liście (dzieci do adopcji) w centralnym organie władzy wykonawczej;
5) Dziecko cierpi na chorobę, znajdującą się na specjalnej liście chorób, zatwierdzoną przez Ministerstwo Ochrony Zdrowia Ukrainy;

Adopcja międzynarodowa odbywa się jedynie za pośrednictwem Ministerstwa Polityki Socjalnej Ukrainy.

Jednym z pozytywnych aspektów międzynarodowej adopcji, jest dla Ministerstwa fakt, że cudzoziemcy często częstokroć przysposabiają ciężko chore dzieci, które nie miały realnej możliwości na leczenie na Ukrainie.

Niestety obcokrajowcy decydujący się na adopcję dziecka z Ukrainy często trafiają na „fałszywych pośredników”, mających rzekomo pomóc w procesie przysposobienia dziecka, wypełnianiu dokumentów, oraz procedurze sądowego przysposobienia. Z tego względu trzeba zachować szczególną ostrożność, a o pomoc zwracać się do kancelarii zajmujących się podobnymi sprawami, np. w Polsce do kancelarii polko-ukraińskich służących fachową pomocą prawną.

Kto nie może przysposobić dziecka?

Nawet jeśli cudzoziemiec spełnia wyżej wymienione przesłanki, pozwalające na przysposobienie dziecka, w Ukraińskim Kodeksie rodzinnym istnieje katalog osób, które nie mogą być rodzicami adopcyjnymi.

Art. 212 Kodeksu Rodzinnego Ukrainy stanowi:
1. Nie mogą być przysposabiającymi:
a) Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
b) Osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych;
c) Osoby pozbawione praw rodzicielskich, jeśli prawa te nie zostały przywrócone;
d) Byli rodzicami adopcyjnymi innego dziecka, ale prawa te zostały im odebrane;
e) Osoby, które alkoholu bądź narkotyków;
f) Osoby, które nie mają stałego miejsca zamieszkania albo stałego dochodu;
g) Osoby, które są cudzoziemcami niepozostającymi w związku małżeńskim, oprócz wypadków gdy cudzoziemiec jest krewnym dziecka;
h) Osoby bez obywatelstwa (bezpaństwowcy);
i) Osoby, które pozostają w związku małżeńskim z osobą, która nie może przysposobić dziecka;
j) Osoby, cierpiące na choroby z listy zatwierdzonej przez centralny organ władzy wykonawczej.

Dodaj komentarz